FE_PW_POZIOM-Kolor-01.jpg

 

 

Informacja o postępowaniu - internacjonalizacja
Zapraszamy do składania ofert na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności KURTYNA Pracownia Scenografii s.c. M. Bazner M. Zieja. Szczegóły w załącznikach.
Informacja o wyniku postępowania i wyborze oferenta
Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

 

 

Załączniki do pobrania:

KURTYNA_-_owiadczenie_wykluczenia.doc

KURTYNA_-_zapytanie_ofertowe.docx

KURTYNA_-_owiadczenie_wiedza_i_dowiadczenie.doc

KURTYNA_-_MODEL_BIZNESOWY_26012018.docx

KURTYNA_-_informacja_o_wyborze_oferenta.doc

oferta
realizacje
kontakt